Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Cliëntenraad Volwassenen met een meervoudige beperking locatie Driebergen

De Cliëntenraad Volwassenen met een meervoudige beperking locatie Driebergen (hierna: cliëntenraad VMB Driebergen) bestaat uit enkele cliënten van Bartiméus die wonen op één van de woningen in Driebergen en enkele cliëntvertegenwoordigers van bewoners van de locatie Driebergen. Deze cliëntenraad behartigt de belangen van alle cliënten die verblijven op de woningen van Bartiméus Driebergen in de breedste zin. De woningen die onder Driebergen vallen zijn Traaij, Jagerspad en VPT.

De cliëntenraad VMB Driebergen werkt nauw samen met de cliëntenraad VMB Doorn en cliëntenraad VMB Zeist. Deze drie cliëntenraden vallen onder dezelfde klantgroep: 'Volwassenen met een Meervoudige Beperking' (VMB) en trekken bij gezamenlijke thema’s met elkaar op.

Medezeggenschap van cliënten bij Bartiméus is in de wet Medezeggenschap van Cliënten in Zorginstellingen (Wmcz) vastgelegd. De Cliëntenraad maakt het mogelijk dat cliënten en cliëntvertegenwoordigers mee kunnen praten binnen Bartiméus.

Onderwerpen die in de cliëntenraad locatie Driebergen besproken worden hebben betrekking op algemene zaken die de woonomgeving, de woningen en de dagbesteding betreffen. Onze raad kan daarover informatie vragen bij de leiding van de klantgroep VMB maar ook, gevraagd en ongevraagd, advies geven over allerlei onderwerpen. Er is een overlegstructuur met teamleiders, coördinerend begeleiders (CB’ers) en management, dus de lijnen zijn kort.

Visie

Medezeggenschap van cliënten bij Bartiméus is op maat georganiseerd in cliëntenraden per klantgroep. De cliëntenraad VMB Driebergen behartigt de belangen van cliënten met een visuele en een meervoudige beperking die wonen en/of werken bij Bartiméus. Wij vinden het belangrijk zo vroeg mogelijk mee te kunnen denken met en inspraak te hebben op besluiten die de organisatie neemt. Samen kunnen wij ervoor zorgen dat cliënten de zorg krijgen die zij wensen en nodig hebben.

Samen staan we sterk

De leden van de cliëntenraad Driebergen, die alle belanghebbenden vertegenwoordigen, willen graag in contact komen met u als familie, mentor, vrijwilliger, medewerker of in een andere hoedanigheid en horen graag wat er leeft. Wij hopen er daarmee aan bij te kunnen dragen dat de verblijfs- en zorgomstandigheden voor de bewoners van de locatie Driebergen op het gewenste niveau komen en blijven. Contact opnemen kan via email, telefonisch of gewoon op de locatie zelf. 

De onderwerpen dienen wel altijd betrekking te hebben op zaken die voor meer mensen van belang zijn. Wij kunnen ook meerdere onderwerpen of aandachtspunten bundelen en zo aankaarten bij teamleiders en directie. Helaas kunnen wij geen individuele klachten of vragen oplossen. Natuurlijk kunnen wij wel de weg wijzen.

Maak gebruik van deze manier van medezeggenschap om zo Bartiméus een nog mooiere plek te maken voor onze dierbaren om te wonen en te werken

Raadsleden

Voorzitter: Vacant

Leden:

  • Johan Baak 
  • Leo Koopman
  • Jan de Lange
  • Anneloes Oldenboom 

Ambtelijk secretaris: Bineke Glas

Contact

Heb je vragen, ideeën of andere suggesties, neem dan contact op met Bineke Glas, ondersteuner

Documenten