Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Stagelopen is een goede voorbereiding op werken. Zo ervaart een student wat werken is en wat het met zich meebrengt. Voor mensen met een visuele beperking is de impact ervan groter dan voor mensen zonder beperking. Er zijn nogal wat zaken waar slechtziende of blinde studenten op moeten letten als ze gaan stagelopen of werken.  

Stageplek vinden

Voor studenten met een visuele beperking is het belangrijk om bij de keuze van een stageplaats rekening te houden met een aantal zaken. 

Denk bijvoorbeeld aan de bereikbaarheid. Is het bedrijf goed zelfstandig bereikbaar, lopend, op de fiets of met het openbaar vervoer? Ook de veiligheid in het bedrijf is van belang. Is het mogelijk om er, eventueel met hulpmiddelen, vrij rond te lopen? Of zijn er situaties die dat lastiger maken, zoals rondrijdende vrachtauto’s of heftrucks? 

We raden studenten met een visuele beperking aan om direct in het eerste contact met een stagebedrijf, nog tijdens de sollicitatieprocedure, te vertellen over de beperking. Het is voor stagebedrijven goed te weten wat de visuele beperking betekent, de meeste bedrijven zijn er namelijk niet bekend mee. Wat kan iemand die visueel beperkt is? Waar heeft hij hulp bij nodig? Wat doet werken bij geen of minder zicht met je energiebalans? Het is van belang om hierover helderheid te geven en de verwachtingen naar elkaar toe uit te spreken. 

Ondersteuning

Onze Ambulant Onderwijskundig Begeleiders (AOB’ers) kunnen studenten en de stagebedrijven ondersteunen. Ze maken stagebedrijven bijvoorbeeld duidelijk wat de invloed van de visuele beperking is op het functioneren van de stagiair. Daarnaast geven ze inzicht in de ondersteuning die het bedrijf de stagiair moet bieden. En ze wijzen de bedrijven op mogelijkheden om zelf ondersteuning bij de begeleiding te krijgen.

Lastig en spannend

Soms vindt een bedrijf het lastig of spannend om iemand met een visuele beperking een stageplaats aan te bieden. Ook kan het zo zijn dat ze niet de mogelijkheid hebben om extra ondersteuning te bieden of om aanpassingen te doen. Dit kunnen redenen zijn om een verzoek voor een stageplaats af te wijzen. Dat is heel naar, maar wel goed om rekening mee te houden. En als een student een stage heeft gevonden kan het gaandeweg nog mislopen. Ook dan zijn we er voor verdere ondersteuning.

Student Peter Voskuilen (20) had op zijn mbo-opleiding te maken met een stage die misliep:

Mijn stage mislukte omdat het bedrijf me te weinig ondersteuning kon bieden. Via mijn AOB’er kwam ik bij Werkpad */Bartiméus. Daar werd ik goed geholpen.

*Werkpad is hét re-integratiebedrijf voor mensen met een zintuiglijke beperking, verbonden aan Bartiméus en Kentalis.

Stage lopen

Stagiairs met een visuele beperking hebben vooral in het begin van hun stage extra begeleiding nodig. Zo kan het fijn zijn als een medewerker de student het gebouw en de omgeving laat zien. Daarnaast zijn er soms hulpmiddelen nodig om de stage tot een succes te maken. Dat kan bijvoorbeeld een beeldschermloep zijn of een andere monitor.  

De student kan deze behoeftes bespreken met zijn stagebegeleider en met de AOB’er. Samen bekijken ze wat er nodig is zodat de juiste hulpmiddelen ingezet kunnen worden. Soms is het nodig om een arbeidsdeskundige in te schakelen. Die kan de stageplaats bekijken en bepalen of er specifieke hulpmiddelen of aanpassingen nodig zijn. Studenten kunnen daarvoor aankloppen bij Werkpad */Bartiméus.  

Als de reiskosten een probleem zijn, kan een student met een visuele beperking bij de gemeente een WMO-indicatie aanvragen. Daarmee kan hij bijvoorbeeld de vervoerskosten vergoed krijgen. Onze AOB’ers helpen graag bij het aanleveren van documenten of aanvragen van verklaringen. 

En mocht het voor een stagiair te intensief zijn om naar de stageplaats te reizen en kost ook de stage zelf te veel energie? Dan is het belangrijk dat de student dit aangeeft bij z’n stagebegeleider en bij de docenten op de opleiding. Samen kunnen ze dan naar een passende oplossing zoeken. Het terugbrengen van het aantal stage-uren is een optie, of het bedenken van alternatieven voor het behalen van de stagedoelen. Ook in dit soort situaties bieden onze AOB’ers ondersteuning.

Loopbaan oriëntatie

Gedurende de studie oriënteren studenten zich steeds meer op hun loopbaan. Welke baan ambieer ik? Wat zijn mijn mogelijkheden? Die laatste vraag is vooral voor studenten met een functionele beperking belangrijk. Want voor veel banen zijn aanpassingen nodig die ook het een en ander van werkgevers kunnen vragen. 

Doelgroepenregister

Om de kans op (succes in het) werk te vergroten, raden we mensen met een visuele beperking aan om zich nog tijdens hun studententijd te registreren in het doelgroepenregister van het UWV. Werkgevers moeten namelijk mogelijkheden bieden aan mensen met een arbeidsbeperking en kunnen daarvoor bij het UWV aankloppen. Die raadpleegt op zo’n moment het doelgroepenregister.

Is er een match tussen de behoefte van de werkgever en iemand in het register? Dan snijdt het mes aan twee kanten. De persoon in het doelgroepenregister heeft kans op een baan en de werkgever voldoet aan zijn verplichting om werk te bieden aan mensen met een arbeidsbeperking.

Bedrijven kunnen bij het UWV ook aanspraak maken op (financiële) ondersteuning als ze iemand met een arbeidsbeperking aannemen. Het UWV compenseert bijvoorbeeld de extra uren als iemand met een beperking meer tijd nodig heeft voor het uitvoeren van zijn taak. Daarnaast kunnen werkgevers bij het UWV een no-risk polis afsluiten. Daarmee beperken ze het risico op doorbetaling bij langdurige afwezigheid van de medewerker met een visuele beperking. 

Student Peter Voskuilen (20) is opgenomen in het doelgroepenregister:

Een medewerkster van Werkpad/Bartiméus maakte mij erop attent en hielp me bij de inschrijving.

Een baan vinden

Na hun studie willen de meeste studenten gaan werken. Het vinden van een baan is een intensief traject. Dat geldt voor iedereen, voor mensen met een visuele beperking des temeer. Wij bieden graag ondersteuning in dit traject.  

Werkpad/Bartiméus 

Zoeken naar werk kost vaak veel tijd en kan soms lang duren. Wij helpen studenten en werkzoekenden vanuit Werkpad*/Bartiméus zodat ze positief en gemotiveerd blijven. Werkpad weet wat voor soort banen er zijn en wat daarbij komt kijken. Daarbij weten ze welke banen goed bij iemand met een visuele beperking passen, of wat er nodig is om het te laten passen. En is er sprake van een sollicitatiegesprek? Dan helpt Werkpad met de voorbereiding op het gesprek, zodat de kans van slagen groter is.  

Marja Joosten, arbeidsconsulent bij Werkpad */Bartimeus over haar werk:  

'Ik ondersteun studenten met een visuele beperking bij hun studiekeuze, stage en bij hun entree op de arbeidsmarkt.'

Solliciteren  

Veel jongeren met een visuele beperking vragen zich bij het solliciteren af of ze moeten vertellen dat ze een visuele beperking hebben. Wij adviseren om dit al tijdens de sollicitatie, in de brief, te vermelden. Dit om geen valse verwachtingen te scheppen en om teleurstellingen te voorkomen. Het is goed dan ook aan te geven wat de aard van de beperking is en wat er nodig is om het werk uit te voeren. Een werkgever weet immers vaak niet wat een visuele beperking inhoudt. Door de beperking niet aan te kaarten is de kans op de baan juist kleiner.  

Arbeidsongeschikt

Een aantal jongeren met een visuele beperking is vanwege hun aandoening nooit in staat om te werken. Zij vallen onder de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, oftewel Wajong. Jongeren die onder deze wet vallen, krijgen van de overheid een uitkering om in levensbehoefte te kunnen voorzien. Meer over de Wajong is te vinden op de website van de Rijksoverheid. Het UWV beoordeelt of iemand aanspraak kan maken op de regeling. Hoe dat gaat is te zien in dit filmpje. 

 

Begeleiding bij het vinden van een baan