Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

VSO Zeist

Een middelbare school die past bij jou! 

Een leuke schooltijd is superbelangrijk. Leren en vrienden maken. Ontdekken wie je bent en wat je kunt. Het Bartiméus College - onze school voor voortgezet speciaal onderwijs - geeft je de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen op je eigen manier en in jouw tempo.

Ons adres: VSO Bartiméus College, Van Renesselaan 30A, 3703 AJ Zeist

Het Bartiméus College in Zeist staat voor voortgezet speciaal onderwijs voor kinderen en jongeren met een visuele beperking in de leeftijd van 12 tot 20 jaar. De leerlingen krijgen er alle ruimte zich te ontplooien en we stimuleren ze te laten zien wat ze kunnen. We willen een positieve bijdrage leveren aan het vergroten van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van elke leerling, zodat hij of zij mee kan doen in de maatschappij, nu en later. Zo nodig met hulp van aangepaste materialen of extra begeleiding.

Leerkracht met 3 leerlingen in de klas

Twee uitstroomprofielen

Om aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van onze leerlingen, kent het Bartiméus College twee uitstroomprofielen: 

Uitstroomprofiel Vervolgonderwijs - gericht op het behalen van een diploma en/of vmbo- of havo-certificaten en het toeleiden van leerlingen naar het mbo of hbo. Het uitstroomprofiel Vervolgonderwijs kent drie leerroutes:

  • Vmbo basis-/kaderberoepsgerichte leerweg (bb/kb)
  • Vmbo theoretische leerweg (tl)
  • Havo

Uitstroomprofiel Arbeid - gericht op toeleiden van leerlingen naar de reguliere arbeidsmarkt, inclusief beschut werk. Het uitstroomprofiel Arbeid wordt op het Bartiméus College gezamenlijk vormgegeven in de leerroute Arbeid.

Uitgangspunten

Bartiméus College is een school waar elke leerling wordt gekend. Een school waar onderwijs wordt gegeven in een gezonde leeromgeving met een uitdagend én veilig school klimaat. Wij willen leerlingen ruimte, veiligheid en uitdaging geven binnen een heldere structuur. Daarbij staan we voor gevarieerd, gedifferentieerd en uitdagend onderwijs dat aansluit bij de individuele mogelijkheden, talenten, interesses en belevingswereld van de leerlingen.

Wij laten ons leiden vanuit de christelijke identiteit. Dit is te zien in het godsdienstonderwijs, de christelijke vieringen en in onze houding naar elkaar en de leerlingen.

Sleutelwoorden bij ons onderwijs zijn:

  • Participatie.  
  • Vol vertrouwen en succesvol een volgende stap nemen.
  • Zelf keuzes leren maken. 
  • Verantwoordelijkheid leren nemen voor de eigen ontwikkeling.  
  • Samen leren en samen verantwoordelijk.

Het onderwijs en de begeleiding zijn erop gericht voor elke leerling de beste plek te vinden. We dagen leerlingen uit om het beste uit zichzelf te halen en zich zodanig te ontwikkelen dat zij met vertrouwen de volwassenheid tegemoet treden.

Schoolgids

Bekijk onze uitgebreide schoolgids.

Vakantierooster en schooltijden

Documenten

Bijzonder verlof aanvragen

Bent u ouder of verzorger van een leerling en wilt u verlof buiten de schoolvakanties aanvragen?

Meld verlof aan met dit formulier

Subsidie vanuit EU

Bartiméus College krijgt in de nieuwe subsidieperiode een financiële bijdrage uit het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+ 2021-2027). Het Europees Sociaal Fonds is een Europees instrument om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan (beter) werk te helpen en te zorgen voor eerlijkere arbeidskansen voor EU-burgers.

Het fonds ondersteunt structurele verbeteringen ten aanzien van werkgelegenheid, onderwijs, sociale ontwikkeling en beleid gericht op ontwikkeling van arbeidsmarktvaardigheden. De huidige inzet van het fonds is gericht op herstel van Europese samenlevingen en economieën na de impact van het coronavirus.

Beeldmerk Bartiméus College. B van Bartiméus met braillepuntjes. Op de B ligt een academische pet.
Beeldmerk Europese Unie met daaronder de tekst: Onze school ontvangt een bijdrage uit het ESF+ programma 20221-2027. Dit geld wordt ingezet voor het vergroten van arbeidskansen van onze leerlingen. Mede gefinancierd door de Europese Unie.

Contact

Heb je vragen over het Bartiméus College? Neem rechtstreeks contact met ons op.