Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

De Bosschool

Het speciaal- en het voortgezet speciaal onderwijs van Bartimeús in Doorn (so en vso), verder te noemen ‘de Bosschool’, is een school voor kinderen met een meervoudige visuele beperking die zeer moeilijk leren in de leeftijd van 4 tot 20 jaar.

Ons adres: De Bosschool, Oude Arnhemsebovenweg 3, 3941 XM Doorn

Onze school is onderdeel van een verbrede school, waarin de Bosschool, dagbesteding, een therapeutische peutergroep en een kinderdagverblijf samen een plaats hebben. Dit biedt mogelijkheden tot samenwerking en uitwisseling van kennis.  

Leerlingen hebben, naast visuele en verstandelijke beperkingen, ook andere beperkingen, waaronder motorische en/of spraak-taal problemen. Deze combinatie van beperkingen vereist een op maat gesneden onderwijsprogramma, waarin de leerstof gestructureerd en in kleine stapjes wordt aangeboden.  

Een leerling die zeer moeilijk leert, heeft problemen met het zich eigen maken van de leerstof en met het leren in- en van sociale situaties. Daarom bieden wij onze leerlingen veel begeleiding.  

De Bosschool is ingedeeld in twee onderwijskundige afdelingen. We onderscheiden een afdeling speciaal onderwijs (so) en een afdeling voortgezet speciaal onderwijs (vso).

Bosschool leerling

Het so (speciaal onderwijs)

Het speciaal onderwijs is er voor leerlingen van 4 jaar t/m 12 jaar. Hier wordt gewerkt aan de kerndoelen voor zeer moeilijk lerende en meervoudig gehandicapte leerlingen. De kerndoelen houden rekening met uiteenlopende beperkingen en niveaus. Een voorbeeld hiervan is het kerndoel dat ‘leerlingen moeten leren communiceren met gesproken taal, picto’s of gebaren’.

Naast de kerndoelen voor Nederlands en rekenen zijn er doelen voor bijvoorbeeld oriëntatie op jezelf en de wereld. En net als voor het overig speciaal onderwijs zijn er ‘leergebiedoverstijgende doelen’, zoals ‘leren leren’. In het so van de Bosschool is er veel aandacht voor zo zelfredzaam en zelfstandig mogelijk worden. Vanuit de visuele beperking ligt de focus op de zintuigelijke ontwikkeling.

Het vso (voortgezet speciaal onderwijs)

Het vso is er voor leerlingen van 12 tot en met 20 jaar. Hier werken we aan de kerndoelen voor het voortgezet speciaal onderwijs. Deze kerndoelen zijn er op gericht om leerlingen in de uitstroomprofiel dagbesteding te leren om zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren in vormen van dagbesteding. Naast leergebiedspecifieke en leergebiedoverstijgende kerndoelen, zijn er voor dit profiel ook doelen ter voorbereiding op dagbesteding. Deze zijn gericht op (arbeidsmatige, taakgerichte of belevingsgerichte) dagbesteding, wonen, vrijetijdsbesteding en burgerschap.

Expertise

Naast de kerndoelen voor so en vso kennen we ook kerndoelen speciaal voor meervoudig beperkte leerlingen van cluster 1. Zo is er aandacht voor Oriëntatie & Mobiliteit en digitale vaardigheid, afgestemd op de mogelijkheden van de leerling.

Schriftje.nl en Klasbord

Voor veel van onze leerlingen die onvoldoende in staat zijn te vertellen wat thuis of op school gebeurt, houden wij contact via schriftje.nl. Op deze manier blijven thuis en school goed bij elkaar betrokken. Alle klassen gebruiken Klasbord om foto’s te laten zien van de dagelijkse activiteiten.

De Bosschool werkt vanuit een christelijke identiteit. Dit betekent onder andere dat we met de leerlingen actief de christelijke feestdagen beleven en inhoud geven.

Schoolgids

Bekijk onze uitgebreide schoolgids.

Vakantierooster

Documenten

Bijzonder verlof aanvragen

Bent u ouder of verzorger van een leerling en wilt u verlof buiten de schoolvakanties aanvragen?

Meld verlof aan met dit formulier

Contact

Heb je vragen over de Bosschool? Neem rechtstreeks contact met ons op.