Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Onderzoek en begeleiding bij VIB-ASS

Bij Bartiméus kan je terecht voor aanvullend onderzoek bij VIB-ASS.

Onderzoek bij VIB-ASS

Mogelijke onderzoeken zijn:

 • Het in kaart brengen van mogelijkheden van ondersteunende communicatie
 • Diagnostiek van ASS bij mensen met een visuele beperking
 • Consultatie aan de hand van casuïstiek
 • Vragen over VIB-ASS in combinatie met een verstandelijke beperking

Begeleiding bij VIB-ASS

De begeleiding en ondersteuning die iemand met VIB-ASS nodig heeft, is afhankelijk van hoe de persoon zelf en zijn omgeving problemen hiermee ervaren. Dit kan per levensfase verschillen en ook het begrip van de omgeving speelt hierbij een rol. Kennis van de visuele beperking, de autismespectrumstoornis en eventuele andere aandoeningen en de invloed hiervan op elkaar, is essentieel.

Voordat we ondersteuning bieden aan mensen met VIB-ASS, brengen we eerst de persoonlijkheid van de cliënt in kaart. Dit doen we met een multidisciplinair team, waarbij de gedragswetenschapper een centrale rol speelt. Daarnaast  kan het team bestaan uit ouders/naasten, begeleiders, een logopedist, leerkracht, ergotherapeut, ambulant behandelaar en/of maatschappelijk werker.

Methodiek WerkWijzer

In de ondersteuning bij mensen met VIB-ASS maakt Bartiméus gebruik van de methodiek WerkWijzer. Deze methode is specifiek ontwikkeld voor mensen met VIB-ASS en is ontwikkeld door Bartiméus in samenwerking met de universiteit van Leiden en het centrum voor consultatie en expertise. In de praktijk blijkt deze methode geschikt voor kinderen, oudere mensen én mensen met een verstandelijke beperking.

Centraal in de methodiek staat:

 • Beeldvorming: Wie is de cliënt? Hoe zien de visuele beperking en de autismespectrumstoornis er bij de cliënt uit?
 • Eenduidigheid in de ondersteunende communicatie: Iemand met VIB-ASS is erbij geholpen als de wereld duidelijk voor hem of haar gemaakt wordt. Dit gebeurt door het bieden van structuur.
  • Structurering van activiteit: duidelijk maken hoe een activiteit verloopt.
  • Structurering van de ruimte: duidelijk maken waar een activiteit plaatsvindt.
  • Structurering in tijd duidelijk maken wanneer de activiteit is.
  • Structurering van de benadering en bejegening: duidelijkheid bieden in de omgang.
  • Structurering in persoon duidelijk maken wie er voor je is.
  • Structurering in de te gebruiken middelen (bijvoorbeeld braille, geluidenplanner).
  • Afspraken ten aanzien van specifiek gedrag.
  • Door het toepassen van de methode de WerkWijzer kan moeilijk leesbaar gedrag bij de cliënt afnemen en zijn/haar kwaliteit van leven toenemen. Daarnaast kunnen we vaardigheden aanleren waardoor de cliënt meer regie over zijn eigen leven kan krijgen.