Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Christelijke identiteit

Bartiméus is een organisatie die zich sinds de oprichting in 1915 verbonden weet met de christelijke levenswaarden. Bartiméus is vernoemd naar de blinde bedelaar in een genezingsverhaal van Jezus (Nieuwe Testament).

Bij de christelijke waarden gaat het om waarden als: barmhartigheid, dankbaarheid, gelijkwaardigheid, wederkerigheid, gemeenschapszin, solidariteit, verbinding en compassie. Daarbij staat de mens in relatie tot zijn of haar medemens centraal. Ieder mens is uniek en mag er zijn met zijn of haar persoonlijke eigenschappen. Vanuit deze visie maken wij ons in het bijzonder sterk voor mensen die niet vanzelfsprekend hun plaats in de maatschappij in kunnen nemen.

Wij staan open voor iedereen

Dat betekent niet dat we ons alleen richten op mensen met een christelijke levensovertuiging en/of dat al onze medewerkers een christelijke achtergrond moeten hebben. Wij stellen ons open op en zetten ons in voor iedereen die de christelijke levenswaarden respecteert en ernaar handelt. Ieder mens met een visuele beperking en/of meervoudige beperking is bij ons welkom evenals eenieder die hen persoonlijk of professioneel ondersteunt. 

Een mens leidt niet enkel een zinvol leven als hij zoveel mogelijk is geïntegreerd en maatschappelijk participeert. We willen ieder mens tegemoet treden als iemand met zowel mogelijkheden als beperkingen. Wij zien iedere mens, ook mensen met een beperking, als een kostbaar mens die van waarde is, een mens met een verhaal, met dromen, met karakter en een eigen temperament. Een mens met wie wij een relatie willen aangaan. Het is niet de handicap die telt, het is de mens die ertoe doet. Zijn leven is zinvol, omdat hij is wie hij is. De christelijke levensvisie geeft daarbij een extra dimensie aan ons werk. Wij willen mensen die slechtziend of blind zijn die zorg, onderwijs en/of ondersteuning bieden, waardoor zij op hun eigen unieke wijze tot hun recht kunnen komen. Daarbij gaan we ervan uit dat zij zelf bepalen wat voor hen kwaliteit van leven is.

Wat betekent dit voor het dagelijkse werk?

Het christelijke aspect komt in onze dienstverlening op verschillende manieren, meer of minder zichtbaar, tot uiting. Het is met name zichtbaar en herkenbaar in het onderwijs en in de zorg voor mensen die 24 uur per dag van ons afhankelijk zijn en bij ons wonen, de zogeheten verblijfszorg.

Onderwijs

Het onderwijs geven we vorm vanuit christelijke waarden. Onze scholen die vallen onder het speciaal onderwijs, zijn te typeren als confessioneel bijzonder speciaal onderwijs. Vanuit ons thema dat ‘iedereen mee kan doen’ willen we ons ontmoetend opstellen. We zoeken hierbij naar de verbinding in plaats van de verschillen, waarbij we luisteren naar de ander en niet oordelen en veranderen. Daarin willen we ouders en leerlingen de ruimte geven om hun eigen verhaal te delen. Ons uitgangspunt is dat we samen de hiervoor weergegeven christelijke levenswaarden in het onderwijs verankeren. Van leerlingen, ouders en leerkrachten wordt verwacht dat zij de visie en de uitgangspunten (de grondslag) van onze scholen zoals verwoord in de bovenstaande christelijke levenswaarden respecteren. 

Verblijfszorg

Op de woningen, waar mensen verblijven die 24 uur per dag op onze zorg en ondersteuning zijn aangewezen, wordt door medewerkers aandacht besteed aan het ondersteunen van bewoners in hun eigen levensovertuiging. Wij respecteren daarbij de keuzes die de bewoners maken en bieden faciliteiten om invulling te geven aan de levensovertuiging. Zo kan het zijn dat bewoners de vieringen willen bezoeken op het terrein of elders. Zij kunnen aangeven of er bijvoorbeeld een dagelijks ritme van bijbellezen en gebed gewenst is. 

De invulling van de levensovertuiging is onderwerp van gesprek in de zorg- en ondersteuningsplanbesprekingen. De afspraken die gemaakt worden over de wijze waarop hier invulling aan wordt gegeven, worden vastgelegd in het ondersteuningsplan.

Op onze locaties worden de volgende activiteiten georganiseerd:

 • In Doorn is er er expertise opgebouwd voor mensen met een verstandelijke en meervoudige beperking. Naast individueel geestelijke verzorging zijn er gesprekskringen of sfeergroepen in de woningen. 
  • Twee keer per maand is er een kapelviering op de zondagochtend om 10.30 uur.
  • Eén keer per maand is er op zondagochtend om 10.30 uur een belevingsviering voor mensen met een ernstige meervoudige beperking.
 • In Driebergen is er pastorale begeleiding vanuit de plaatselijke kerk voor cliënten van Bartiméus die in Driebergen wonen. Er zijn gespreksgroepen en het Goedenavond Café.
 • In Zeist wordt naast het individuele pastoraat ook godsdienstonderwijs gegeven.
 • In Ermelo ligt het accent op het ouderenpastoraat. Daarnaast is begeleiding voor mensen met een licht verstandelijke beperking.
 • In Lochem is er een pastoraal contact met de plaatselijke PKN gemeente.

Geestelijk verzorger

Bewoners bij Bartiméus kunnen een beroep doen op één van de geestelijk verzorgers voor gesprekken over zingevingsvragen, of begeleiding bij rouw en verliesverwerking. Ze sluiten daar waar nodig of wenselijk aan op iemands persoonlijke levensovertuiging. In een beperkt aantal gevallen wordt een geestelijk verzorger van buiten de organisatie betrokken, als dit gewenst is. 

Binnen het onderwijs en op drie locaties (Doorn, Zeist en Ermelo) is een geestelijk verzorger werkzaam. Zij verzorgen ook de vieringen op woningen, in de kapel, de weekafsluitingen in Ermelo en bijzondere dagen als de start van het schooljaar en de christelijke feestdagen.

Maatschappelijke opstelling

Ook onze maatschappelijke opstelling weerspiegelt onze christelijke inspiratie. Bartiméus, de blinde bedelaar uit de bijbel, werd immers niet alleen genezen van blindheid, maar kon ook weer meedoen met de groep die hem passeerde toen hij langs de weg stond.

Wij willen ons met overtuiging inzetten voor empowerment, inclusie en zelfontplooiing van mensen met een visuele beperking, zodat zij het leven kunnen leiden dat bij hen past en gelijkwaardig kunnen participeren in de samenleving. Wij spreken van ondersteuning van onze bewoners, leerlingen en klanten om tot uitdrukking te brengen dat zij de regie hebben over hun eigen leven. Wij zijn ons bewust van de kwetsbaarheid en de (onderlinge) afhankelijkheid van mensen. Daarom aarzelen wij niet van zorg te spreken, waar wij meer nadruk willen leggen op bescherming en zorgzaamheid.  

Wij kiezen voor solidariteit met mensen met een visuele beperking en schuwen daarom niet om grenzen te verleggen en nieuwe wegen te zoeken, waar de samenleving zich in onze ogen te veel richt naar de norm van het gemiddelde of alleen uitgaat van zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van individuen. 

We verwachten van onze medewerkers dat ze onze waarden respecteren, zoals deze worden geïnspireerd door de christelijke levensbeschouwing. Wij vragen een open houding van medewerkers waarin zij de dialoog zoeken met elkaar en met de mensen met een visuele beperking die een beroep op ons doen en hun naasten. In onder andere de introductiebijeenkomst voor nieuwe medewerkers wordt hieraan aandacht besteed. Desgewenst kunnen de geestelijk verzorgers advies en toerusting bieden aan medewerkers, over het omgaan met levensbeschouwelijke thema’s.  

Vorm en inhoud geven aan onze christelijke waarden, vraagt responsief zijn naar elkaar en een permanente, open dialoog. Wij oordelen en veroordelen niet.

De naam Bartiméus

De naam Bartiméus is ontleend aan een genezingsverhaal van Jezus. Een verhaal dat zelfs drie keer wordt verteld: door Marcus, Mattheus én Lukas. Elke keer met een ander accent.

Bij de poort van Jericho zit een blinde man, Bartimeus, eigenlijk Bar Timeus, wat betekent: zoon van Timeus. Bij het naderen van de Heer roept hij luid, hij laat zich door niemand tegenhouden. Jezus vraagt: "Wat wilt gij, dat ik u doen zal?" Bartimeus antwoordt: "Mijn Heer, dat ik ziende worde!" Waarop Jezus zegt: "Ga heen, uw geloof heeft u behouden." En terstond werd hij ziende en volgde Hem op de weg.

Het lef van Bartimeus om in beweging te komen en te roepen en het antwoord van de Heer, hebben de oprichters van Bartiméus geïnspireerd om voor deze naam te kiezen.

Meer over de bijbelse persoon 'Bartimeüs' op Wikipedia

Meer informatie en contact

Voor meer informatie of contact over onze christelijke identiteit kan je terecht bij de geestelijk verzorgers van ons pastoraat.

Stel je vraag aan ons pastoraat

Uitgelicht

 • Training 'Bekijk het eens anders' | Online

  De training 'Bekijk het eens anders' is bestemd voor volwassenen met een visuele beperking, die online en in groepsverband meer te weten willen komen over compensatiemogelijkheden. Ben je bijvoorbeeld op zoek naar tips en trucs bij alledaagse dingen? Dan kan deze training de juiste zijn!

  Lees dit agenda-item Training 'Bekijk het eens anders' | Online
  Agenda
 • Training 'Bekijk het eens anders' | Zwolle

  In deze training kom je in groepsverband meer te weten over compensatiemogelijkheden. Compensatiemogelijkheden zijn handigheidjes die het dagelijks leven kunnen vergemakkelijken.

  Lees dit agenda-item Training 'Bekijk het eens anders' | Zwolle
  Agenda
 • Indoor navigatie vanaf nu mogelijk!

  Tijdens een feestelijk evenement in NEMO Science Museum is de indoor navigatie app eZwayZ gelanceerd. Deze app maakt het mogelijk voor mensen die slechtziend of blind zijn om zelfstandig binnen gebouwen hun weg te vinden.

  Lees het nieuwsbericht Indoor navigatie vanaf nu mogelijk!
  Nieuws