Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Raad van toezicht

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid van de raad van bestuur en de algemene gang van zaken in de Stichting Bartiméus Sonneheerdt en de stichting Bartiméus Onderwijs. Daarnaast heeft de raad van toezicht een adviserende functie naar de raad van bestuur/het college van bestuur.

Leden raad van toezicht

De raad van toezicht wordt gevormd door:

De heer drs. J. Smit, voorzitter

In functie: 01-01-2016
Einde eerste termijn: 01-01-2020
Einde tweede termijn: 01-01-2024

Nevenfuncties:

 • Hoofdfunctie: Commissaris van de Koning in Zuid-Holland
 • Lid Nationaal Comité 4-5 mei (q.q.)
 • Voorzitter Carnegie Heldenfonds (q.q.)
 • Voorzitter Prins Bernard Cultuurfonds Zuid-Holland (q.q)
 • Voorzitter Raad van Toezicht Verwey Jonker Instituut
 • Voorzitter Adviesraad Stichting Vliegramp MH17
 • Voorzitter Interkerkelijk contact in overheidszaken
 • Voorzitter van het Nationaal Comité Veteranendag
 • President Oorlogsgravenstichting
 • Voorzitter Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst (AAC)
 • Voorzitter Interprovinciaal Overleg (IPO)
 • Voorzitter Economic Board Zuid-Holland
 • Voorzitter SBI – Prinsjesdagontbijt

LinkedIn-profiel J. Smit

De heer prof.dr. R. Willemsen, vicevoorzitter, voorzitter remuneratie commissie en lid van de commissie Identiteit, Kwaliteit en Ethiek

In functie: 20-12-2018
Einde eerste termijn: 20-12-2022
Einde tweede termijn: 20-12-2026

Nevenfuncties:

 • Hoofdfunctie: emeritus hoogleraar Afdeling Klinische Genetica, Erasmus MC Rotterdam
 • Lid Raad van Toezicht Libra Revalidatie & Audiologie, Eindhoven (voordracht cliëntenraad), tevens voorzitter commissie kwaliteit en Veiligheid
 • Wetenschappelijk adviseur bestuur Fragiele X Vereniging Nederland

LinkedIn-profiel R. Willemsen

De heer drs. M. Wiesenekker, lid en voorzitter van de auditcommissie

In functie: 20-12-2018
Einde eerste termijn: 20-12-2022
Einde tweede termijn: 20-12-2026

Nevenfuncties:

 • Hoofdfunctie: CFO Haaglanden Medisch Centrum
 • Bestuurslid Vereniging Medische Microbiologische Laboratoria
 • Lid bestuur stichting Procolo
 • Lid van kennisring RvS / Raad voor Volksgezondheid en Samenleving
 • Bestuurslid NVZD / Nederlands Vereniging voor bestuurders in de zorg
 • Bestuurslid van de stichting Reliëf
 • Lid Stak beter dichtbij 

LinkedIn-profiel M. Wiesenekker

Mevrouw drs. M.R.E. Seerden RA RC, lid en tevens lid Auditcommissie

In functie: 01-11-2022
Einde eerste termijn: 01-11-2026
Einde tweede termijn: 01-11-2030

Nevenfuncties:

 • Hoofdfunctie: Directeur bij PGGM, Bedrijfsvoering (Finance, Inkoop en Vastgoed)
 • Lid Raad van Toezicht Bibliotheek Eemland, tevens voorzitter auditcommissie
 • Bestuurslid Stichting Opera Leusden

LinkedIn-profiel Monica Seerden RA RC

De heer P.J.C. Borgdorff, lid en voorzitter van de Commissie Identiteit, Kwaliteit en Ethiek

In functie: 01-01-2021
Einde eerste termijn: 01-01-2025
Einde tweede termijn: 01-01-2029

Nevenfuncties:

 • Voorzitter raad van commissarissen Lifetri
 • Voorzitter raad van toezicht ANBO
 • Lid raad van toezicht Nibud
 • Gastdocent/moderator Nyenrode Business Universiteit
 • Voorzitter Kerkenraad Paaskerk - PKN - Baarn
 • Lid van het comité van aanbeveling van Dolfijn Vakantiereizen voor mensen met een beperking
 • Lid Raad van Advies van Pensioenlab

LinkedIn-profiel P.J.C. Borgdorff

Rol en taken van de raad van toezicht

De raad van toezicht wordt in zijn geheel betrokken bij het strategisch beleid, de positie van Bartiméus binnen het landelijk netwerk, samenwerkingsverbanden met andere organisaties, communicatie en marketing. De relatie tussen de raad van toezicht en de raad van bestuur kenmerkt zich door een constructieve, positieve en transparante houding. In dit kader bewaakt de raad van toezicht:

 • realisatie van de (statutaire) doelstellingen van de organisatie;
 • strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van de organisatie;
 • opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controle­systemen;
 • financiële verslaglegging;
 • kwaliteit en veiligheid van zorg;
 • naleving van wet- en regelgeving;
 • verhouding met belanghebbenden;
 • als organisatie op passende wijze uitvoering geven aan de maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid van de stichting;
 • continuïteit van het bestuur van de organisatie

Naast de rol van toezichthouder en werkgever geeft de raad van toezicht invulling aan zijn klankbordrol. Op basis van kennis en expertise zijn de leden raad van toezicht klankbord voor de raad van bestuur aangaande specifieke projecten en het strategisch beleid. De raad van toezicht heeft drie commissies ingericht waarbij telkens meerdere leden van de raad van toezicht betrokken zijn:

 1. Auditcommissie. De commissie wordt betrokken bij overleggen die verband houden met het opstellen/vaststellen van de jaarrekening en de begroting van Bartiméus en andere financiële zaken;
 2. Commissie Identiteit, Kwaliteit en Ethiek. De commissie wordt betrokken bij het kwaliteits- en veiligheidsbeleid alsmede bij vraagstukken rondom de identiteit van Bartiméus en ethisch handelen;
 3. Remuneratiecommissie. Deze is onder andere verantwoordelijk voor het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken met de bestuurder en het beloningsbeleid.

De raad van toezicht komt zes tot acht maal per jaar bijeen, naast aanvullende bijeenkom­sten met de medezeggenschap, ontmoetingen met het bestuur van het Bartiméus Fonds en bezoek van locaties. Jaarlijks evalueert de raad van toezicht haar eigen functioneren.

Bartiméus wordt bestuurd volgens de uitgangspunten van Health Care Governance.

Documenten