Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Cliëntenraad Volwassenen met een meervoudige beperking locatie Doorn

De Cliëntenraad Volwassenen met een meervoudige beperking locatie Doorn (hierna: cliëntenraad VMB Doorn) bestaat uit enkele cliënten van Bartiméus die wonen op het terrein in Doorn en enkele cliëntvertegenwoordigers van bewoners van de locatie Doorn. Deze cliëntenraad behartigt de belangen van alle cliënten die verblijven op het terrein van Bartiméus Doorn in de breedste zin.

De cliëntenraad VMB Doorn werkt nauw samen met de cliëntenraad VMB Zeist en cliëntenraad VMB Driebergen. Deze drie cliëntenraden vallen onder dezelfde klantgroep: 'Volwassenen met een Meervoudige Beperking' (VMB) en trekken bij gezamenlijke thema’s met elkaar op.

Medezeggenschap van cliënten bij Bartiméus is in de wet Medezeggenschap van Cliënten in Zorginstellingen (Wmcz) vastgelegd. De Cliëntenraad maakt het mogelijk dat cliënten en cliëntvertegenwoordigers mee kunnen praten binnen Bartiméus.

Onderwerpen die in de cliëntenraad locatie Doorn  besproken worden hebben betrekking op algemene zaken die de woonomgeving, de woningen en de dagbesteding betreffen. Onze raad kan daarover informatie vragen bij de leiding van de klantgroep VMB maar ook, gevraagd en ongevraagd, advies geven over allerlei onderwerpen. Er is een overlegstructuur met teamleiders, coördinerend begeleiders (CB’ers) en management, dus de lijnen zijn kort.

Visie

Medezeggenschap van cliënten bij Bartiméus is op maat georganiseerd in cliëntenraden per klantgroep. De cliëntenraad VMB Doorn behartigt de belangen van cliënten met een visuele en een meervoudige beperking die wonen en/of werken bij Bartiméus. Wij vinden het belangrijk zo vroeg mogelijk mee te kunnen denken met en inspraak te hebben op besluiten die de organisatie neemt. Samen kunnen wij ervoor zorgen dat cliënten de zorg krijgen die zij wensen en nodig hebben.

Samen staan we sterk

De leden van de cliëntenraad Doorn, die alle belanghebbenden vertegenwoordigen, willen graag in contact komen met u als familie, mentor, vrijwilliger, medewerker of in een andere hoedanigheid en horen graag wat er leeft. Wij hopen er daarmee aan bij te kunnen dragen dat de verblijfs- en zorgomstandigheden voor de bewoners van de locatie Doorn op het gewenste niveau komen en blijven. Contact opnemen kan via email, telefonisch of gewoon op de locatie zelf. 

De onderwerpen dienen wel altijd betrekking te hebben op zaken die voor meer mensen van belang zijn. Wij kunnen ook meerdere onderwerpen of aandachtspunten bundelen en zo aankaarten bij teamleiders en directie. Helaas kunnen wij geen individuele klachten of vragen oplossen. Natuurlijk kunnen wij wel de weg wijzen.

Maak gebruik van deze manier van medezeggenschap om zo Bartiméus een nog mooiere plek te maken voor onze dierbaren om te wonen en te werken

Raadsleden

Voorzitter: Bob Kniese (mentor van Ton van Dijk, wonende op Achterhoeklaan 6).
Vicevoorzitter: Alfons Gaemers (vader van Frank Gaemers wonende op Tussenpad 1).
Leden:

 • Jeroen van Eerd (broer van Yvonne en Eric wonende op Achterhoeklaan 9-10);
 • Truus Verbruggen (zus van Marion Verbruggen wonende op Brink 5);
 • Ben Scholten (vader van Jeroen Scholten wonende op Foretweg 7);
 • Eric Groentjes (broer van Paul Groentjes wonende op Plein 15);
 • Melissa van Bree (wonende op Vijverzicht 1);
 • Karel Edens (wonende op Plein 14);

Ambtelijk secretaris: Marieke van Rooijen.

Speerpunten 2021

De Cliëntenraad VMB locatie Doorn heeft voor 2021 een aantal speerpunten vastgesteld. Enkele onderwerpen waar de cliëntenraad zich op richt, zijn:

 • Contact met de achterban.
 • Cliënttevredenheid.
 • Naleving van het beleid rondom privacy.
 • Veiligheid op het gebied van de leef- en werkomgeving op de locatie.
 • Inzicht financiën en zijn structuur.
 • Kwaliteitsplan/rapport en jaarplan.
 • Informatie voor cliënten (vertegenwoordigers) in begrijpelijke taal.
 • Zorgplancyclus.
 • Het werken in de Driehoek (cliënt, begeleider, cliëntvertegenwoordiger).

Contact

Heb je vragen, ideeën of andere suggesties, neem dan contact op met Marieke van Rooijen, secretaris.

Documenten