Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Cliëntenraad Volwassenen met een meervoudige beperking locatie Doorn

De Cliëntenraad Volwassenen met een meervoudige beperking locatie Doorn (hierna: cliëntenraad VMB Doorn) bestaat uit enkele cliënten van Bartiméus die wonen op het terrein in Doorn en enkele cliëntvertegenwoordigers van bewoners van de locatie Doorn. Deze cliëntenraad behartigt de belangen van alle cliënten die verblijven op het terrein van Bartiméus Doorn in de breedste zin.

De cliëntenraad VMB Doorn werkt nauw samen met de cliëntenraad VMB Zeist en cliëntenraad VMB Driebergen. Deze drie cliëntenraden vallen onder dezelfde klantgroep: 'Volwassenen met een Meervoudige Beperking' (VMB) en trekken bij gezamenlijke thema’s met elkaar op.

Medezeggenschap van cliënten bij Bartiméus is in de wet Medezeggenschap van Cliënten in Zorginstellingen (Wmcz) vastgelegd. De Cliëntenraad maakt het mogelijk dat cliënten en cliëntvertegenwoordigers mee kunnen praten binnen Bartiméus.

Onderwerpen die in de cliëntenraad locatie Doorn  besproken worden hebben betrekking op algemene zaken die de woonomgeving, de woningen en de dagbesteding betreffen. Onze raad kan daarover informatie vragen bij de leiding van de klantgroep VMB maar ook, gevraagd en ongevraagd, advies geven over allerlei onderwerpen. Er is een overlegstructuur met teamleiders, coördinerend begeleiders (CB’ers) en management, dus de lijnen zijn kort.

Visie

Medezeggenschap van cliënten bij Bartiméus is op maat georganiseerd in cliëntenraden per klantgroep. De cliëntenraad VMB Doorn behartigt de belangen van cliënten met een visuele en een meervoudige beperking die wonen en/of werken bij Bartiméus. Wij vinden het belangrijk zo vroeg mogelijk mee te kunnen denken met en inspraak te hebben op besluiten die de organisatie neemt. Samen kunnen wij ervoor zorgen dat cliënten de zorg krijgen die zij wensen en nodig hebben.

Samen staan we sterk

De leden van de cliëntenraad Doorn, die alle belanghebbenden vertegenwoordigen, willen graag in contact komen met u als familie, mentor, vrijwilliger, medewerker of in een andere hoedanigheid en horen graag wat er leeft. Wij hopen er daarmee aan bij te kunnen dragen dat de verblijfs- en zorgomstandigheden voor de bewoners van de locatie Doorn op het gewenste niveau komen en blijven. Contact opnemen kan via email, telefonisch of gewoon op de locatie zelf. 

De onderwerpen dienen wel altijd betrekking te hebben op zaken die voor meer mensen van belang zijn. Wij kunnen ook meerdere onderwerpen of aandachtspunten bundelen en zo aankaarten bij teamleiders en directie. Helaas kunnen wij geen individuele klachten of vragen oplossen. Natuurlijk kunnen wij wel de weg wijzen.

Maak gebruik van deze manier van medezeggenschap om zo Bartiméus een nog mooiere plek te maken voor onze dierbaren om te wonen en te werken

Raadsleden

Voorzitter: Bob Kniese (mentor van Ton van Dijk)
Vicevoorzitter: Alfons Gaemers (vader van Frank Gaemers)
Leden:

 • Truus Verbruggen (zus van Marion Verbruggen)
 • Ben Scholten (vader van Jeroen Scholten)
 • Melissa van Bree
 • Karel Edens

Ambtelijk secretaris: Bineke Glas

Overzicht 2022

In 2022 heeft de cliëntenraad zich op locatieniveau hard gemaakt voor kwaliteit van de zorg voor de bewoners. Doordat de cliëntenraden per locatie werken, kunnen zij goed ophalen wat er ter plaatse speelt.

Daarnaast heeft de cliëntenraad structureel overleg gehad met het management en gevraagd en ongevraagd advies uitgebracht over een aantal onderwerpen.

 • Er is veel gesproken en meegedacht wat mogelijke oplossingen zouden kunnen zijn rondom Toekomstbestendig Bartiméus (met de 3 grote pijlers namelijk, verminderen van PNIL, open plaatsen en meerzorg).
 • Natuurlijk is er vanuit het management gedeeld wat in het Jaarplan VMB 2023 beschreven staat.
 • Er is kennisgenomen van en commentaar geleverd op het kwaliteitsrapport en er hebben 100 % leven gesprekken plaatsgevonden, waar de raadsleden hun inbreng hebben gedaan.
 • Er is advies gegeven over het verstrekkingenbeleid.
 • Er is veel gesproken en advies gegeven over het vervallen van de receptie in Doorn en het functioneren van Dorpshuis Roos.
 • Er is deelgenomen in de werkgroepen van het project samenwerken in clusters om tot een efficiëntere en goedkopere zorginvulling te komen. 
 • Er is een actieve achterban-kerngroep geformeerd.
 • Er is een positieve bijdrage geweest in oplossen van personeelstekort als meerwaarde boven uitsluitend klachtenloket.

Contact

Heb je vragen, ideeën of andere suggesties, neem dan contact op met Bineke Glas, ondersteuner

Documenten