Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Medezeggenschapsraad Onderwijs (MR)

De Medezeggenschapsraad Bartiméus Onderwijs (MR) staat voor behartiging van de (collectieve) belangen van leerlingen, ouders en personeelsleden binnen de scholen en de Ambulante Onderwijskundige begeleiding (AOB) van Bartiméus Onderwijs.

Wat doet de MR?

De MR overlegt met de klantgroepmanager en de schoolleiders en adviseert over voorstellen van de klantgroepmanager of de raad van bestuur. In een aantal gevallen heeft de MR een instemmingsbevoegdheid. Daarnaast kan de MR ook zelf onderwerpen aandragen om met de klantgroepmanager of de schoolleiders te bespreken. Onderwerpen waar de MR zo al over meepraat? Het schoolplan, de schoolgids, het werkverdelingsplan, de ouderbijdrage, de schooltijden en het formatieplan.

Een overzicht van alle onderwerpen waarover de MR een advies- of instemmingsbevoegdheid heeft vind je in het MR-reglement. Ook in het medezeggenschapsstatuut kan je een aantal afspraken voor de medezeggenschap binnen de scholen vinden.

De wettelijke basis voor de MR vind je in de Wet medezeggenschap op scholen. Verder is de Wet op de expertisecentra van toepassing op de scholen én op de MR.

Samenstelling MR

De MR bestaat uit acht leden, waarvan er vier uit en door het personeel worden gekozen, en vier uit en door de ouders. De huidige samenstelling van de MR is als volgt:

Personeel:

  • Mike Hendriks (voorzitter)
  • Hester Boll
  • Tim van der Maten
  • Jaap Schut

Ouders:

In het document Voorstelronde MR-leden stellen de leden van de MR zich aan je voor. 

Voorstelronde MR Kind en Jeugd 2023-2024

Vergaderingen

De MR vergadert tienmaal per jaar op een donderdagavond. Zes maal per jaar wordt vergaderd via Teams. De overige keren wordt bij toerbeurt een van de scholen bezocht.

De eerstvolgende vergadering is gepland voor 21 september 2023 in Zeist (Van Renesselaan 30A). Ongeveer een week vóór de vergadering kan je de agenda downloaden. Als je de vergadering als bezoeker wil bijwonen of als je graag een onderwerp op de agenda wil hebben kun je contact opnemen met de ambtelijk secretaris van de MR.

Agenda MR-vergadering

Verslagen MR

Download hieronder de verslagen van de Medezeggenschapsraad Onderwijs van dit jaar.

Verslagen van eerdere jaren zijn te vinden in het Archief Verslagen MR Onderwijs.

Contact

Wil je meer weten over de MR of heb je een opmerking, vraag of tip? Neem dan contact op met de ambtelijk secretaris.