Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Medezeggenschapsraad Onderwijs (MR)

De Medezeggenschapsraad Onderwijs (MR) staat voor belangenbehartiging, meedenken en meebeslissen door leerlingen, ouders en medewerkers op de scholen en in de Ambulante Onderwijskundige Begeleiding (AOB) van Bartiméus.

Verslagen

De MR is een gemeenschappelijk medezeggenschapsraad waarin de belangen van alle scholen van Bartiméus worden meegenomen. Open en gelijkwaardig overleg draagt bij aan kwaliteitsbewaking en verdere verbetering van het onderwijs.  

Onderwerpen waar de MR over meedenkt zijn onder andere het jaarplan, het vakantierooster, de ouderbijdrage, schoolgidsen en het bestuursformatieplan. 

Aandachtgebied van de MR omvat de scholen van Bartiméus en de Ambulante Onderwijskundige Begeleiding (AOB): 

De Ambulant Onderwijskundig Begeleiders van Bartiméus geven begeleiding aan zo’n 950 leerlingen met een visuele beperking in het reguliere basis- en voortgezet onderwijs en het hoger onderwijs. Daarnaast wordt door hen ook ondersteuning geboden aan scholen voor Speciaal onderwijs en Praktijkscholen.

De MR bestaat uit 8 leden, waarvan 4 door en uit het personeel worden gekozen en 4 door en uit de ouders.   

Vacature

Raadsleden

Voorzitter: Denis Minken (ouder).
Leden:

  • Anne Baauw (ouder)
  • Miranda Meijnen (ouder)
  • Vacature oudergeleding
  • Mike Hendriks (leerkracht)
  • Hester Boll (leerkracht)
  • Vacatures personeelsgeleding (2)

 

Meer informatie en contact

De medezeggenschap is geregeld in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). Dit is een kader voor de onderwerpen waar de MR over kan meedenken en meebeslissen. Ook de Wet op de Expertisecentra (WEC) voor voorzieningen in het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs is van toepassing op de MR. Lees hier meer over medezeggenschap bij Bartiméus.

De vergaderingen van de MR vinden op dit moment vanwege coronamaatregelen plaats via Teams.

Contact

Wil je meer weten over de MR of heb je een opmerking, vraag of tip? Neem dan contact op met de ambtelijk secretaris.