Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Privacy en cliëntgegevens

Privacy is een groot goed in de zorg en het onderwijs bij Bartiméus. Bartiméus neemt de bescherming van gegevens die iemand aan ons toevertrouwt uiterst serieus. We leven de privacywetgeving na en gaan zorgvuldig om met de informatie over bewoners, cliënten, cliëntvertegenwoordigers, leerlingen, ouders, medewerkers, vrijwilligers, stagiaires en ieder ander die met ons samenwerkt.

Conform de privacywetgeving hebben cliënten en leerlingen (en hun vertegenwoordigers) onder meer het wettelijk recht om de eigen persoonsgegevens in te zien, te wijzigen, over te dragen en te laten verwijderen. Een cliënt moet ook altijd toestemming geven voor het verstrekken van dossiergegevens aan derden, als dat nodig mocht zijn. 

Voor cliënten, leerlingen, onze medewerkers, vrijwilligers en sollicitanten maken we transparant welke persoonsgegevens we bewaren en met welk doel. Meer hierover lees onder het kopje Verklaring bescherming persoonsgegevens. Alle informatie over hoe we bij Bartiméus omgaan met privacy en persoonsgegevens is tot stand gekomen in samenspraak met de medezeggenschapsorganen van Bartiméus, zoals de cliëntenraad, medezeggenschapsraad Onderwijs en ondernemingsraad. 

Verklaring bescherming persoonsgegevens

Welke persoonsgegevens Bartiméus bewaart met welk doel lees je in onderstaande verklaringen bescherming persoonsgegevens:

Inzage in jouw gegevens

Je mag de persoonsgegevens die wij van je verwerken inzien of hiervan een afschrift vragen. 

  • Cliënten die bij Bartiméus wonen kunnen hun dossier inzien via het cliëntportaal Caren Zorgt. 
  • Leerlingen kunnen een verzoek tot inzage in het dossier sturen naar het secretariaat van de locatie van de school.

Je mag ook vragen om de persoonsgegevens die wij van je verwerken te wijzigen of aan te vullen als deze niet juist zijn.

Ook mag je aan ons vragen om je gegevens te verwijderen. Wij vernietigen je dossier binnen drie maanden na een schriftelijk verzoek. Wij verwijderen je gegevens als aan een aantal wettelijke voorwaarden is voldaan. Soms mogen wij je gegevens niet verwijderen omdat een wet ons verplicht om de gegevens te bewaren.

Tenslotte mag je ook vragen om je gegevens te beperken. Dit betekent dat wij tijdelijk je gegevens niet verwerken, bijvoorbeeld omdat je wacht op een beoordeling van een wijzigingsverzoek.

Cliënten kunnen een verzoek tot wijziging, verwijdering of beperking van gegevens aan ons e-mailen. Leerlingen kunnen dit verzoek doen via de schoollocaties.

Doe een verzoek tot wijziging, verwijdering of beperking van uw gegevens

Beleid

Bij de bescherming van persoonsgegevens hanteren we de algemene regels zoals vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). 

  • Wij verwerken persoonsgegevens alleen op een wijze die ten aanzien van de bewoners, cliënten, cliëntvertegenwoordigers, leerlingen, ouders, medewerkers, vrijwilligers en bezoekers rechtmatig, behoorlijk en transparant is;  
  • Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden en wij verwerken deze gegevens niet voor andere doeleinden die daarmee onverenigbaar zijn.  
  • Wij verwerken alleen die gegevens die noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Wij vragen dus niet meer gegevens op dan dat wij echt nodig hebben.  
  • Wij zorgen ervoor dat de persoonsgegevens die wij verwerken altijd juist zijn en zo nodig worden geactualiseerd. Zijn persoonsgegevens niet meer juist of actueel, dan zorgen wij ervoor dat wij die persoonsgegevens corrigeren of wissen.  
  • Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk en houden ons aan de wettelijke bewaartermijnen. Voor cliëntdossiers (medische gegevens) bijvoorbeeld, is dat 15 jaar.
  • Wij zorgen ervoor dat persoonsgegevens die wij verwerken goed zijn beschermd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.  
  • Wij respecteren alle rechten die bewoners, cliënten, cliëntvertegenwoordigers, leerlingen, ouders, medewerkers, vrijwilligers en bezoekers kunnen ontlenen aan de privacywetgeving.

Om de persoonsgegevens te beveiligen worden er bij Bartiméus voortdurend verbeteracties uitgevoerd. Bartiméus wordt getoetst door de Inspectie voor de Gezondheidszorg op de informatiebeveiliging als onderdeel van kwaliteit en goede zorg. We rapporteren ook aan de privacytoezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens.

Klachtenregeling

Bartiméus heeft een klachtenregeling voor klachten met betrekking tot de omgang met privacy en persoonsgegevens.

Heb je vragen?

Ben je cliënt en heb je specifieke vragen over privacy en bescherming van je persoonsgegevens, neem dan contact op met je begeleider. 

Heb je vragen over ons privacybeleid, stuur dan een e-mail of neem voor algemene informatie contact op via ons telefoonnummer 088 88 99 888.

Stel je vraag over ons privacybeleid