Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Zorgaanbod SGGZ Psychotherapie

Bartiméus biedt ambulante, poliklinische GGZ. Bartiméus heeft voor de GGZ géén klinische behandelmogelijkheden. Indien voor een bepaalde cliënt sprake is van een intramurale verblijfsindicatie, is dit op grond van een visuele of meervoudige (visueel-en-verstandelijke) beperking of jeugdzorgmaatregel, en dus niet op grond van psychische of psychiatrische zorg (GGZ).

Binnen Bartiméus SGGZ, Psychotherapie worden bijna alle voorkomende psychische en psychiatrische stoornissen gediagnosticeerd en behandeld, waarbij het accent ligt op aandoeningen waar lichamelijke en psychische klachten met elkaar verweven zijn. Bartiméus SGGZ is als enige zorg- en expertiseorganisatie door De Nederlandse GGZ erkend als landelijk zorgaanbieder van Gespecialiseerde GGZ voor deze specifieke doelgroep. Bij cliënten van de SGGZ-voorziening van Bartiméus is in de regel sprake van complexe, meervoudige problematiek. Naast een primaire psychiatrische stoornis (DSM-5) met niet zelden ook andere psychiatrische problematiek, zoals gehechtheid gerelateerde problematiek of persoonlijkheidsproblematiek is altijd sprake van co-morbide ernstige visuele, cognitieve en/of andere somatische aandoeningen. De GGZ-behandeling richt zich op de psychiatrische stoornis en eventueel gehechtheid gerelateerde of persoonlijkheidsproblematiek. 

Doel van de geboden zorg

Doel van de geboden zorg is de psychiatrische stoornis te behandelen waardoor deze tot herstel leidt. Indien dit niet mogelijk blijkt, wordt gestreefd naar het leren adequaat om te gaan met de problematiek zodanig dat het oorspronkelijke niveau van zelfstandigheid en kwaliteit van leven zoveel mogelijk wordt bereikt. Hiermee wordt voorkomen dat bij deze cliënten intensievere zorg- en begeleidingsfaciliteiten noodzakelijk zijn. Klinische opname kan dan wellicht voorkomen worden, school/werk en dagbesteding kan gehandhaafd blijven, uithuisplaatsing kan voorkomen worden. 

Samenwerking

Bartiméus SGGZ, Psychotherapie heeft als onderdeel van de zorg- en expertiseorganisatie Bartiméus de mogelijkheid ten behoeve van de diagnostiek en behandeling intensief samen te werken met een breed spectrum van hooggespecialiseerde professionals (oogarts, AVG-arts, neuroloog, orthopedagoog, ergotherapeut, diëtist, fysiotherapeut) en disciplines van behandelaars en zorgverleners rondom de client (school, werk, dagbesteding, ouders/begeleiders, enz.). Juridische maatregelen in de vorm van Rechtelijke Maatregel (RM) of Onder Toezicht Stelling (OTS) kunnen voorkomen. Vanuit de bijzondere kennis en expertise betreffende deze combinatie van beperkingen, stoornissen en problematieken wordt Bartiméus SGGZ regelmatig benaderd voor het uitvoeren van een second opinion en vervult een consultatiefunctie voor andere aanbieders in de GGZ. 

Behandelproces SGGZ Psychotherapie

Het huidige behandelteam van Bartiméus SGGZ bestaat uit BIG-geregistreerde medewerkers: klinisch psychologen, GZ-psychologen en psychomotorisch therapeuten. Daarnaast is er secretariële ondersteuning en beschikt Bartiméus over erkende RINO opleidingsplaatsen voor GZ-psychologen en klinisch psychologen (specialisten). Een psychiater is op consultatiebasis beschikbaar.

Aanmeldklachten/hulpvragen

Cliënten kunnen bij de afdeling Psychotherapie (SGGZ) terecht met hulpvragen als:

 • Problemen als gevolg van een trauma;
 • Stemmingsproblemen zoals depressieve klachten;
 • Angstklachten;
 • Rouwverwerkingsproblemen, problemen in de verwerking van verlieservaringen en/of acceptatieproblemen;
 • Persoonlijkheidsproblematiek;
 • Emotionele problemen zoals een laag zelfbeeld of onvoldoende coping-vaardigheden.

Behandelaanbod:

 • (Cognitieve) Gedragstherapie;
 • Psychodynamische therapie;
 • Cliëntgerichte, interactionele psychotherapie;
 • Mentaliseren Bevorderende (Kinder)Therapie (MBT) en/of Begeleiding (MBB);
 • Gehechtheidstherapie
 • Assertiviteits- en weerbaarheidstraining;
 • Acceptance and Commitment Therapie (ACT)
 • Psychomotorische therapie;
 • EMDR (traumaverwerking);
 • Mindfulness;
 • Running-therapie;
 • Verschillende video begeleidingsvormen, zoals ‘Basic Trust’ en ‘VIPP-SD’.

Locaties

Bartiméus biedt de SGGZ aan vanuit de Bartiméus locaties van Doorn, Zeist en Ermelo.

Na aanmelding

Naast de verwijsbrief van de huisarts zal de verwezen cliënt gevraagd worden toestemmingsformulieren in te vullen en te ondertekenen.  Deze formulieren zal per post of via een beveiligde mail aan de cliënt worden verstuurd. Met dit formulier geeft de cliënt, ouder en/of wettelijk vertegenwoordiger toestemming voor het starten van het intake traject en wordt toestemming gegeven voor het delen van relevante informatie met verwijzer en andere betrokkenen.  Let op: zonder toestemming mogen wij de cliënt niet uitnodigen voor start van het intake (diagnostiek en advies) traject.  Wanneer alle gevraagde papieren ontvangen zijn, plaatsen we de cliënt op de wachtlijst. 

Intake en advies traject

Gemiddeld genomen vinden er 2-3 intakegesprekken plaats gevolgd door een adviesgesprek. Soms is aanvullende diagnostiek nodig om te komen tot een diagnose en indicatiestelling.  Mocht Bartiméus SGGZ geen passende behandeling kunnen bieden, dan overleggen wij met de huisarts en de client over behandelmogelijkheden elders.

Contact

Bartiméus (SGGZ)
Afdeling Psychotherapie
Oude Arnhemse Bovenweg 3
3941 XM Doorn
psychotherapie@bartimeus.nl
T 0343 - 52 65 43 (doorkiesnummer 3)

Effect en financiering

Bij de start van het behandeltraject zal een vragenlijst afgenomen worden over de te verhelpen klachten. Deze gegevens stellen we - in opdracht van de overheid - beschikbaar voor onderzoek.

Effectmeting en cliënttevredenheid

Aan het begin van het behandelcontact zal een (klachten)vragenlijst afgenomen worden bij de cliënt (of de vertegenwoordiger). Deze vragenlijst zal aan het eind van de behandeling of elk jaar opnieuw afgenomen worden. Daarmee wil Bartiméus GGZ het effect van de behandeling in kaart brengen. Tevens worden deze gegevens (anoniem) ter beschikking gesteld voor vergelijking van de resultaten met andere GGZ aanbieders. Dit is een verplichting vanuit de overheid. Daarnaast wordt aan het einde van de behandeling een vragenlijst afgenomen bij de cliënt(vertegenwoordiger) over de ervaren tevredenheid.

Financiering

Wanneer er sprake is van een psychiatrische diagnose kan de diagnostiek en behandeling gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar. Bartiméus GGZ heeft hiervoor contracten afgesloten met (nagenoeg alle) zorgverzekeraars. Afhankelijk van de polisvoorwaarden van de cliënt met de eigen zorgverzekeraar zullen deze onkosten door Bartiméus GGZ direct gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar. Bij een enkele zorgverzekeraar vindt de financiële afhandeling plaats via restitutie. Dit betekent dat de cliënt de rekening ontvangt welke vervolgens ingediend kan worden bij de zorgverzekeraar. De cliënt zal hier voor aanvang van de behandeling over geïnformeerd worden. De zorg die de zorgverzekeraar vergoedt, valt onder het verplicht eigen risico. Dat bedraagt in 2016 € 385,00 per jaar/per persoon, eventueel verhoogt met een vrijwillig eigen risico. De cliënt kan bij de eigen zorgverzekeraar navragen hoeveel eigen risico er nog open staat.

Wanneer er geen sprake is van een psychiatrische stoornis zullen de onkosten voor de behandeling niet vergoed kunnen worden door de zorgverzekeraar. Zo mogelijk wordt dan met de cliënt overlegd op welke wijze dan toch de cliënt gebruik kan maken van het behandelaanbod.

Kinderen en Jeugd tot 18 jaar

Sinds 2015 is er veel veranderd in de jeugdhulpverlening. De gemeenten zijn nu financieel verantwoordelijk voor de zorg aan hun bewoners tot 18 jaar. Dat geldt dus ook voor de hulp bij de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) vanuit Bartiméus. Voor een behandeling is een verwijzing van de huisarts noodzakelijk. De kosten van de Jeugd-GGZ worden door Bartiméus geregeld met de gemeente waar het kind staat ingeschreven.

Boek: Samen het pad vinden

Onze psychotherapeut Hannelies Hokke heeft een mooi boek samengesteld met verhalen uit de psychotherapie-praktijk van Bartiméus. Je kan dit boek gratis als PDF downloaden.

Naar het boek Samen het pad vinden